Make your own free website on Tripod.com

Unlimited FREE Web Hosting at XOOM.com

MARS- Malayo o Malalim

 

 

Ang alingawngaw ng pagdaho ng PATHFINDER sa buntala nangangalang MARS ay tinatalakay ng mga
The echo of the Pathfinder landing in the Planet of Mars is being studied by

dalubtala at kinasabikan ng buong sandaigdigan. Nilunsad upang masabay sa araw ng kalayaan ng
astronomer and the anxious world is waiting. Lunch to coincides with the Independence Day of

nagpanukalang bansa sa ang pagahon sa nahirang na ilang sa ating kambal na mapulang buntala.
Launching country and the landing in the chosen desert in our twin planet.

Walang buhay na kasama maliban sa gawa-gawang karunungan kasangkapan na lulan ng sasakyang
Pathfinder did not carry life except artificial intelligence onboard

panhimpapawid ng ating kabutanlaan-adlaw. Minamasid nating ang kasaysayan ng panyayari sa ibayong
the Solar system vehicle. We watch this historical episode happening on the next

daigdig. Naganap ng dahil sa ating matayog na kahimuan.
World. Made possible on because of high tech.

Sabik tayo dahil sinanpu ito ay marami tayong mababagtas. Hinudiat sa ROVER upang suriin ang lupa at
Curiosity of this decade. We send signal to ROVER to start examining soil and

kawalan ng simoy. Ang bagong alila ay magalang na sumunod. Sinalat ang mga maliliit na butil at
atmosphere. Our remote slave respectfully obeyed. Scope the small grains and

nasamang sangkap. Walang tubig-lupa at kabuhayan ang ayon sa ibabaw laman. Walan baton hiyas
check the various substances. No water or life accordingly and no gem stone.

Bininyagan nating ang mga batong buhay
We named the rocks

na tulad ng ating ninuno ng dumating ang mga Kastila. Tayo ay manalangin walan salot na
as the old western explorers baptized the natives. Let us wish that we did not bring

pasalubong sa mga batongbuhay upang makadama ng pag agnas, kagaw ng panahon.
New disease to the living stones to decay faster than the termite of the universal time.

----II-----

Pagsapit sa susunod na mga sinampu
<These coming decade’s>

Isa pang sasakyan sa laot ang ating lilikhain
<We will construct another space vehicle>

Pilit nating makarating sa tala, hindi mauna ang ating mga anak
<Shooting for the star, our children will not be the first>

Ang ating unang ninuno sa kamunduhan ang ilululan.
<Our ancestor will be sent instead>

Dunong ng matsing ay magwawagi
<The wise ape will triumph again>

Ating bilin ay sadyang lilimutin ng ating ninuno
<Our signals will be denied by our first ancestor>

Gaya noon isang angaw na taong, nawalan ng himig ang matsing.
<A thousand of years ago, the apes lost his ability to speak>

Sadya dahil sa ayaw na niyang makipagugnay
<he did not want to communicate any more>

Na maging tauhan nating.
<be a slave of mankind>

Nasaksihan niya ang kalansay na ROVER.
<For he will witness the junks of the ROVER>

Makapanyarian ang batas ng panahon
<The law of relativity and>

at naputol na ugnayan.
<the missing link will collide in space>

------III------
 

Susunod sa mga ROVER sa mga darating na araw
<Mass of cyber ROVER will follow in the next millennium>

Mangagaling sa bansang silangan, Barangay
<The will come from East, the children of the seafaring nation>

Mga nanlayag sa malawak na dagat, sumunod sa tala
<They sailed the South Seas under the star >

Nakikisaplaran sa lahat ng hanap buhay sa labas ng bayan
<They are the marauding overseas workers in the land of milk and honey>

Matutulig sa tawag, iiral ang namanang dugong gala
<They can't help it, the software was programed a longtime ago.>

Kinabukasan ROVER hangan sa libis ng tala at daang malagatas.
<Next space ROVER of the Milky way>

Magagayumo sa Bahag ng Hari
<Beauty of the rainbow>

Walang dagsin makakapigil
<without gravity>

Bato bato sa langit
Ang tamaan ay huwag magagalit.
Malayo man, malapit din
Pilit na mararating

Note: The promulgation of Pilipino Language as National Language resulted in amalgamation of the various ethnic words that are not found in Tagalog. It is not a dead language as it grows with the advances in science. Because of the simplicity and repeating sydrome it is probably the closest language to a computer language and decimal system.

Example : Dagsin (Ilokano) is used for gravity
Kabuntalan-adlaw (visaya) for solar system
 

Nestor Palugod Enriquez
phix7@yahoo.com Nestor Palugod Enriquez